top of page
SERVICES

MANAGEMENT BEZPEČNOSTI VTZ

CHECKLIST TECHNICIAN.jpg

Spracovanie dokumentácie

 • Vypracovanie zoznamu a klasifikácie technických zariadení

 • Plány predpísaných skúšok a revízií

 • Prevádzkové poriadky

 • Určenie vplyvov prostredia

 • Kontrolné prevádzkové checklisty

Service-Testing-Engineer-1.jpg

Výkon skúšok a revízií

 • Výkon predpísaných skúšok

 • Mimoriadne skúšky

 • Kontrola úplnosti bezpečnostného značenia

 • Sledovanie a odstraňovanie zistených závad

 • Auditovanie

employee-safety-training.png

Školenie personálu

 • Spracovanie plánu školení
 • Školenia obsluhy VTZ
 • Oboznámenia s návodmi na použitie
 • Školenia v anglickom a nemeckom jazyku
 • Školenia platné v EÚ
bottom of page